Aktualne projekty

Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą. Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej (w przypadku pozytywnego wyniku prac).

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń  innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Ogłoszenie naboru 23.05.2024 r.

Wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces tworzenia i wdrażania innowacji lub ich wybrane elementy, zakończone wdrożeniem wyników prac B+R (badania i rozwój) w działalności gospodarczej.

Projekty muszą zawierać moduł obowiązkowy w postaci prac B+R i przy założeniu pozytywnego wyniku muszą być zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W sytuacji rezygnacji z wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych beneficjent zwraca dofinansowanie w całości wraz z odsetkami. Instytucja Ogłaszająca Nabór może odstąpić od wymogu zwrotu kosztów dofinansowania prac B+R w sytuacji, gdy wynika to z niepowodzenia prac B+R z przyczyn niezależnych od beneficjenta lub beneficjent jednoznacznie udowodni, że wdrożenie wyników prac w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu nie jest opłacalne ze względów ekonomicznych.

Elementami projektu modułowego są:

 • doradztwo (usługi doradcze o charakterze prorozwojowym świadczone przez doradców zewnętrznych, związane z projektem). Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów. Wsparcie w ramach modułu „doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu, w związku z realizacją pozostałych modułów projektu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji. Usługa doradcza nie może być związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstw (np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi prawnicze lub reklama).

Koszty modułu doradztwo mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,

 • prace B+R przedsiębiorstw (w tym z udziałem sektora nauki) – badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86  rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (dalej: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 lub GBER). Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt musi być ukierunkowany na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030. Efektem prac B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Za prace B+R nie uznaje się rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Koszty modułu B+R muszą wynosić co najmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,

 • infrastruktura B+R (inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług). Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagającego pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu,
 • prace przedwdrożeniowe – np. doradztwo, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej,
 • wdrożenie wyników prac B+R – np. zakup maszyn, oprogramowania i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania, testy. Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej. Parametry dotacji warunkowej będą preferencyjne dla MŚP,
 • nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.

Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności zakresu inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu oraz komercjalizacji. Koszty modułu nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji mogą wynosić nie więcej niż 3% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Culture Moves Europe | program mobilności artystów i osób z sektora kultury

Cała Polska  <- KLIK

Nabór trwa: od 03.10.2023 do 31.05.2024 23:59

Do 100% dofinansowania

 

Culture Moves Europe to program mobilności realizowany w ramach programu Kreatywna Europa i nadzorowany przez Goethe-Institut. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury. W ramach programu można: pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) artysty lub przedstawiciela kultury w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą) oraz koszty goszczenia rezydentów i związane z podróżą rezydentów.

 Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania mody, literatury, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. Program wspiera działania zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury.

 

Culture Moves Europe składa się z dwóch kierunków działania:
– indywidualne mobilności artystów i pracowników kultury;
– rezydencje dla organizacji goszczących (nabór zostanie otwarty 16 października 2023)

 

Culture Moves Europe zapewnia częściowe wsparcie finansowe na mobilność międzynarodową. W ramach programu można pokryć koszty podróży (transportu, zakwaterowania itp.) artysty lub przedstawiciela kultury w celu realizacji projektu mobilności z partnerem międzynarodowym (organizacją lub osobą). Partner międzynarodowy (organizacja lub osoba) to podmiot, który zgadza się na przyjęcie indywidualnego artysty (grupy artystów), prowadzi go przez ich środowisko pracy i wdraża projekt razem z nim/nimi.

 

Program mobilności pozwala na internacjonalizację swoich działań poprzez realizację jednego z następujących celów:

 • odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w celu informowania lub inspirowania własnej kreatywności;
 • współtworzenia lub wspólnego rozwoju sztuki z artystami z innych krajów;
 • brania udziału w edukacji pozaformalnej;
 • rozwijania lub pogłębiania międzynarodowych relacji zawodowych.

 

Należy pamiętać, że program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania swoją pracy w profesjonalnej oprawie (wernisaż, wystawa, koncert, performance).

 Kto może złożyć wniosek?

 • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5 osób) będących osobami fizycznymi;
 • w wieku  powyżej 18 lat;
 • ze wszystkich sektorów kultury i kreatywnych | architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, przekłady literackie, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne;
 • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa;
 • wnioskodawcy zamieszkujący na Ukrainie wyjątkowo będą mieli możliwość ubiegać się o „mobilność wirtualną”

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R .

Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

 

zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne,

w ograniczonym zakresie – rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów.

Kto może składać wnioski:

 

Przedsiębiorstwa

 

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:

 

mikroprzedsiębiorstwa,

małe przedsiębiorstwa,

średnie przedsiębiorstwa.

 

Nabór od 9.02.2024 do 20.03.2024 r.

 

Maksymalny poziom wsparcia: 85% w regionie mazowieckim, regionalnym, 50% w regionie warszawskim stołecznym, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

O nas

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstwa – zarówno w zakresie zarządzania kryzysami, jak również restrukturyzacji rozwojowej. Wspomagamy proces postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pośredniczymy w relacjach między dłużnikami i wierzycielami. Skutecznie prowadzimy postępowania upadłości konsumenckiej. 

________________________

Naszą domeną jest teza głoszona przez menadżera ubiegłego stulecia J. Welch’a „przeżyją tylko najlepsi” …

business, computer, mobile-2846221.jpg