Wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeśli masz problemy z płynnością możesz być zobligowany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

W wyniku pandemii i zmian z którymi mierzy się ostatnio polska gospodarka coraz więcej przedsiębiorstw doświadcza problemów finansowych. Spadek przychodów ze sprzedaży wywołany pandemią i wzrost kosztów spowodowanych galopującą inflacją stawia szereg polskich przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna generować straty. Kondycja finansowa przedsiębiorstw generujących straty powinna podlegać szczegółowej  i wnikliwej analizie. Wystąpienie straty, a szczególnie występowanie strat w dłuższym okresie jest zjawiskiem szczególnie niekorzystnym i niebezpiecznym. Straty są bowiem jedną z podstawowych przyczyn upadłości przedsiębiorstw.

Dla przykładu, jeżeli bilans spółki akcyjnej sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, a w sytuacji gdy przedsiębiorstwo ma długotrwałe problemy z płynnością finansową
i nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich bieżących zobowiązań, może wystąpić sytuacja, w której zarząd ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z art. 21 prawo upadłościowe dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Powstaje zatem pytanie kiedy taka podstawa do ogłoszenia upadłości występuje. Bo temat zaczyna nabierać rumieńców. Robi się niebezpiecznie. Kiedy zatem występuje podstawa do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Mówi o tym art. 10 prawo upadłościowe. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Musimy zatem określić jeszcze co oznacza, że dłużnik stał się niewypłacalny. Niewypłacalność dłużnika reguluje art. 11 prawo upadłościowe, który mówi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, i który dalej precyzuje, że:

- domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

- ale także w stosunku do przedsiębiorców przepis ten reguluje, że dłużnik jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania,
z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące
.

Poruszamy się zatem po przesłankach finansowych i szczegółowych zapisach ustawy. Kiedy w przedsiębiorstwie sprawy nie mają się zbyt dobrze, kiedy straty narastają, płynność jest zagrożona, i przedsiębiorstwo może stać się niewypłacalne, wówczas członkowie zarządu powinni bacznie obserwować sytuację finansową, gdyż może się okazać, że zaczyna na nich ciążyć obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli tego nie zrobią w wyznaczonym terminie, to przyjdzie im się mierzyć z zapisami art. 21 ust. 3 prawo upadłościowe, który reguluje, że każdy kto jest do tego zobowiązany w ustawie zacznie ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.