Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces, w którym przedsiębiorstwo, które jest zagrożone upadłością, podejmuje działania, aby odzyskać swoją płynność finansową i zapobiec likwidacji. Jednym ze sposobów restrukturyzacji jest zawarcie ugody z wierzycielami, czyli ustanowienie układu restrukturyzacyjnego.

Procedura zatwierdzenia układu restrukturyzacyjnego polega na przedstawieniu przez dłużnika wierzycielom propozycji ugody w celu uregulowania jego długów. Propozycja musi zawierać plan spłaty długu, który jest satysfakcjonujący dla wierzycieli. Wierzyciele w określonym czasie zostają zobowiązani do złożenia swojego stanowiska w sprawie przedstawionej ugody. Jeśli wierzyciele wyrazili zgodę, sąd zatwierdzi układ restrukturyzacyjny.

Celem takiego postępowania jest zabezpieczenie interesów wierzycieli, a jednocześnie zapobieżenie upadłości przedsiębiorstwa. W przypadku zatwierdzenia układu restrukturyzacyjnego może nastąpić obniżenie długu, ustalenie innych warunków spłaty, a nawet odroczenie terminu spłaty.