Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie funkcje pełni?

Doradcą restrukturyzacyjnym jest osobą, która spełniła wymagania określone ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, zdała egzamin i uzyskała licencję. Owa licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania różnych czynności. Przede wszystkim osoba taka może pełnić funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Może także pełnić funkcję zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego tj. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny odgrywa kluczową funkcję w postępowaniu upadłościowym (czyli już po ogłoszeniu upadłości). Przede wszystkim osoba doradcy restrukturyzacyjnego jako syndyk reprezentuje w takim postępowaniu ogół interesów wierzycieli. Jest to niezmiernie istotna przesłanka. Zadaniem syndyka w postępowaniu upadłościowym nie jest reprezentowanie każdego wierzyciela z osobna. Jego celem jest reprezentowanie interesu ogółu wierzycieli i zaspokojenie wierzytelności w jak największym stopniu i jednocześnie stosunkowo w jak najkrótszym czasie. W postępowaniu upadłościowym syndyk pełni wiele ważnych funkcji. Po pierwsze zabezpiecza majątek i całą dokumentację upadłego przedsiębiorstwa. Do syndyka spływają także zgłoszenia wierzytelności, które to syndyk uznaje w całości lub części albo odrzuca. Sporządza spis wierzytelności, spis należności oraz spis inwentarza. Składa sędziemu komisarzowi sprawozdania z przebiegu postępowania upadłościowego. Dokonuje likwidacji przedsiębiorstwa poprzez ściągnięcie należności, zbycie składników masy upadłości, wypowiedzenie umów. Wreszcie syndyk sporządza plan podziału sum uzyskanych ze zbycia składników masy upadłości.

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości, jako tymczasowy nadzorca sądowy rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest ocena aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa i wydanie rekomendacji czy należy ogłosić upadłość przedsiębiorstwa czy też oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnik utrudnia zadania tymczasowego nadzorcy sądowego, sąd może zmienić formę zabezpieczenia i ustanowić zarządcę przymusowego w trybie art. 40 P.U.
W postępowaniu restrukturyzacyjnym doradca restrukturyzacyjny również prowadzi cały proces restrukturyzacji. Do jego zadań należy zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. Doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie także dokonać oceny propozycji układowych, w tym także, w razie potrzeby, udzielić doradztwa w zakresie ich zmiany, w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania. Jego zadaniem jest także podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwe jak największej liczby ważnych głosów. Bierze on także udział w zgromadzeniu wierzycieli, na którym składa opinię o możliwości wykonania układu.

W zdecydowanej większości przypadków nie mamy wpływu na to, który z doradców restrukturyzacyjnych będzie prowadził postępowanie upadłościowe, sanacyjne lub restrukturyzacyjne, gdyż powołanie syndyka, tymczasowego nadzorca sądowego, zarządcy sądowego należą do kompetencji sądu. We wniosku możemy wskazać doradcę restrukturyzacyjnego, ale taka rekomendacja nie jest w żaden sposób dla sądu wiążąca. Inaczej sytuacja wygląda w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W tym przypadku doradcę restrukturyzacyjnego, który w takim postępowaniu pełni funkcję nadzorcy układu wybiera sam dłużnik.